Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, İlberk Group Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi  (Finanscar) tarafından yönetilmekte olan  (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoriterce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumda ve yasal sınırlar dahilinde 3. Kişilere yada kurumlara açıklanabilecek/devredilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenecek. Aşağıdaki metinde yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

 

İşlem sahibinin bilgilerini teyit için kimlik bilgileri, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt belge ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili kamu otoriterince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki /ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin /sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası müşteriye hitap eden ürün/hizmet gruplarının tespit edilmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması faliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

 

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar

 

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ve tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri (ödemeler, ürün ve hizmet ), finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IPE mobil-tel markası-modeli browser tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi), sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler, teslimat ve programlarda yapılan çekimler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge ve görseller, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz, tarafından şirket faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile; kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle; Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı 3. taraflar ile, paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir. Ayrıca verileriniz operasyonel faaliyetlerimizi yürütmek için bulut hizmeti almış olduğumuz firmaların yurt içi ve yurt dışı sunucularında da işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

 

Şirketimizce, şubelerimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya resmi kurumlardan edinebilmektedir.

 

KVKK' nin 11. maddesi gereği haklarınız

 

KVKK'nın "İstisnalar" Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un

11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,

b) Kanun'a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,

d) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme, sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Internet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Güvenli Elektronik imza, Mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

Unvan: İlberk Group Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0471084243300001

E-posta Adresi: support@finanscar.com

İletişim: Bize Ulaşın

Fiziki Posta Adresi: Gökevler  Mah. 564. Sokak. No: 3/1 Esenyurt  / İstanbul

Veri Sorumlusu: İlberk Group Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. FİNANSCAR

 

Hemen Bilgilerinizi Gönderin. Size En Yakın Zamanda Arayalım.
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Başvurularınız Finanskar.com Tarafından Sağlanacaktır