Yetkili Bayi Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi, http://www.finanscar.com adresinde bulunan finanscar.com isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.


A ) Taraflar 

1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) web sitesinin hizmetlerini yürüten” http://www.finanscar.com (bundan böyle “finanscar” olarak anılacaktır.) 

2. finanscar.com, tarafından işletilen finanscar.com internet portalında ürün, hizmet alım, satım ve/veya yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) finanscar.com arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır. 

3. finanscar.com'a 'Üye' olmakla 'Sözleşme'yi tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz. 


B ) Tanımlar 

1. Üye: financar.com'a üye olan İş bu 'Sözleşme' de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler. 

2. Web sitesi: finanscar.com' adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir. 

3. finanscar.com, Görevleri (Kısaca 'Görev'): Üyelerin 'SÖZLEŞME'da belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla finanscar.com'un sağladığı site içerisindeki uygulamalar. 

4. Alıcı: verilen hizmetleri kullanarak 'Satıcı' tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır. 

5. Satıcı: finanscar.com'da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı. 

6. Üye adın finanscar.com 'Üye'lerinin ''finanscar.com'' hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer 'Üye'lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir. 

7. Üye şifresi: finanscar.com'a üyelik sırasında 'Üye'nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra finanscar.com'dan yararlanmak için 'Üye Giriş'i sırasında kullanacağı harf, numara, alt tire(_), çizgi(-)'dan oluşan şifredir. 

8. Ürün:  'Satıcı' tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere denir. 

9. İlan: ifinanscar.comda 'Üye' tarafından v 'nin belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.

10. Hizmet: finanscar.com tarafından Üye'lere sunulan, finanscar.com içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir. 

 

C ) Sözleşme'nin İçeriği ve Kapsamı 

 

1. Sözleşme'nin konusu, finanscar.com'da verilen Hizmet'lerin ve bu Hizmet'lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. 

2. Sözleşme'nin içeriği, 'Sözleşme' ile finanscar.com,içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin finanscar.com,tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır. 

3. Kullanıcı Sözleşme'nin hükümlerini tasdik etmekle, finanscar.com içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak finanscar.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız. 

 

D ) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları 

 

1. Üyelik, finanscar.com'nin ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından finanscar.com'a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve finanscar.com tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme'da belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

2. finanscar.com'a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca finanscar.com tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme'nin H maddesi uyarınca, finanscar.com' tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların finanscar.com'a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, finanscar.com' üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 

 

E ) 'Üye'lerin Hak ve Yükümlülükleri 

 

1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, finanscar.com' Hizmet'lerinden faydalanırken ve finanscar.com'daki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME'sinde yer alan bütün şartlara, finanscar.com'da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder. 

2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, finanscar.com'un kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple finanscar.com'dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder. 

3. Üyeler'in finanscar.com tarafından kendilerine sunulan Hizmet'lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler'in sorumluluğundadır. Üyeler'in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler'in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden finanscar.com'nin doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

4. Üyeler finanscar.com içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. finanscar.com Üyeler tarafından finanscar.com'a iletilen veya v üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz. 

5. Üyeler, finanscar.com'un yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

6. finanscar.com'un verdiği Hizmet'lerden faydalananlar ve finanscar.com'u kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla finanscar.com, üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler'in site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye finanscar.comve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, finanscar.com' içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanlar finanscar.com ve bütün finanscar.com alt alan adlarını ve içeriklerini, katagori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla finanscar.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. finanscar.com Üyeler'i SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak finanscar.com üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar. 

7. Üyeler'da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından finanscar.com'da sunulan Hizmet'lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı finanscar.com'un ve finanscar.com, çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. finanscar.com Üyeler'da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

Hemen Bilgilerinizi Gönderin. Size En Yakın Zamanda Arayalım.
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Doğrulandı
Girilmesi Zorunlu Alandır
Başvurularınız Finanskar.com Tarafından Sağlanacaktır